top of page

מירי גרמיזו | נא לצלצל בשני הפעמונים
Miri Garmizo | Please Ring the Two Bells
ميري جراميزو | الرجاء قرع كلا الأجراس

Thu Mar 11 2021 18:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

המשפט ‘נא לצלצל בשני הפעמונים‘ היה רשום על פתק על דלתה של חברתי נירה כיוון שהיתה כמעט חירשת, ותמיד נראה לי כמוטו. אנחנו אורחים על הכדור, חיים את חיינו, והעולם בשלו. סודות ופלאים ופחד. אני מרגישה לפעמים שאני כמו נירה, חירשת, ואף עיורת מול העולם. הרבה מן הדברים והאירועים שנפלו בחלקי הם תולדה של עיתויים מקריים, שניות דקיקות, כמו שערה של חתול, שמשנות מסלולי חיים. לחילופין צירופי מקרים מתוחכמים ועמוסים. מפגשים אלכסונים של אירועים שקורים בזמנים ובמקומות אחרים. גורל. רק חלק מהדברים מוסברים ומובנים בדיעבד.

מירי גרמיזו, 2021

bottom of page